vi-vn.facebook.com vi-vn.facebook.com

vi-vn.facebook.com

Safety

  Google Safebrowsing Safe

Status: Safe

  Website Antivirus Safe

Status: Safe

Downloads: 67 green downloads

Popups: 0 pop-ups

Links: Linked to green sites

  Norton Safeweb  

Status: Verified!

Social Reputation

  Webutation Reviews Safe

          excellent: 1

          good: 0

          neutral: 0

          bad: 0

          very bad: 0

  WOT (Web of Trust) Safe

Trustworthiness: Safe  

Vendor reliability: Safe  

Privacy: Safe  

Child Safety: Excellent  

  Wikipedia Trust Links 1

Links: 1

  G-Rated / Child Safety Safe |

URL: vi-vn.facebook.com

IP: 69.171.242.27

100 100
Calculating
Website Owner? Click here!

Contact & Support

Facebook Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park CA 94025
United States
☎ +1 650 543 4800
Thumb Up
0
Thumb Down
 
         
tnx. i like play facebook

trisna-tidung.com
By gravatar TriznaT (User)on Jul 12, 2013 – 10:42  | report
  Write a Review
↳

BETA We evaluate the latest social media signals (about vi-vn.facebook.com)
from Twitter, Facebook and Google+ to get an idea about the public opinion.

Social Talk

Google+: 3097

Twitter: 18

Facebook: 312

Visibility Stats

  Traffic Rank:
2
  PageRank:
6
  Facebook Share:
236
  Facebook Like:
76
  Google+ Like:
3097
  Twitter Share:
18

Add the Webutation certificate to your website

This code loads asynchronous to keep your website speed!

just copy & paste the snippet into your website!

vi-vn.facebook.com

just copy & paste the snippet into your website!

About vi-vn.facebook.com

Chào mừng bạn đến vá»›i Facebook – Đăng nhập, Đăng ký hoặc Tìm hiểu thêm

Facebook là một tiện ích mang tính xã hội, kết nối mọi người với bạn bè và những người đang làm việc, học tập và đang sống xung quanh. Mọi người sử dụng Facebook để duy trì liên lạc với bạn bè, tải lên số lượng hình ảnh không giới hạn, chia sẻ liên kết, video, và học hỏi thêm về những người mà họ gặp.

Owner & Service

Malware Reminder Update Score Edit address Manage Website

Status of vi-vn.facebook.com

Website is online!

Last checked on Jan 02, 2014 – 23:07


Website Ping Test: vi-vn.facebook.com down?

... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28